BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Bendroji dalis

 1. Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai priedas prie skaitmeninės rinkodaros paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimo sutarties (toliau – Sutartis), sudarytos tarp šių Paslaugų užsakovo (fizinio ar juridinio asmens, toliau – Užsakovas) ir UAB “VERSLO IDĖJŲ PARTNERIAI” (toliau – Vykdytojas).
 2. Taisyklėse nustatoma Paslaugų teikimo tvarka, techniniai reikalavimai bei kiti su tuo susiję Sutarties šalių įsipareigojimai, kuriais vadovaujantis Užsakovas užsako, o Vykdytojas teikia Paslaugas.
 3. Dėl nuolatos vykstančių pasikeitimų skaitmeninės rinkodaros srityje, Vykdytojas turi teisę atitinkamai atnaujinti šias Taisykles ir apie tokius pasikeitimus tinkamai informuoti Užsakovą.

Reklamos paslaugų teikimo taisyklės

Bendrosios sąlygos ir reikalavimai

 1. Reklamos paslaugų teikimo taisyklės nustato bendrą tvarką, techninius reikalavimus bei su tuo susijusius Šalių įsipareigojimus, kuriais vadovaujantis Užsakovas užsako, o Vykdytojas teikia reklamos paslaugas Google Ads (Google AdWords), Yandex Direct, Facebook bei kituose internetinės reklamos tinkluose.
 2. Šalys susitaria laikytis bendrųjų internetinės reklamos tinklų nustatytų taisyklių ir reikalavimų, kurie pateikiami šių reklamos tinklų svetainėse:
  Google Ads (Google AdWords) reklamos tinklo taisyklės
  Yandex Dirext reklamos tinklo taisyklės
  Facebook reklamos tinklo taisyklės

Vykdytojo įsipareigojimai

 1. Gavus iš Užsakovo reklamos paslaugų užsakymą per sutartą laiką sukurti ir su Užsakovu suderinti reklaminės kampanijos planą bei turinį (tikslus, terminus, biudžetus, auditorijas, raktinius žodžius, skelbimų pavyzdžius, nukreipimų puslapius ir pan.).
 2. Vykdyti reklamines kampanijas vadovaujantis reklamos tinklų nustatytomis taisyklėmis, reikalavimais ir geriausios praktikos patarimais, visapusiškai siekti nustatytų tikslų bei maksimalių kokybės ir našumo rodiklių.
 3. Kalendorinio mėnesio pabaigoje ar reklaminėms kampanijoms pasibaigus pateikti Užsakovui reklaminių kampanijų ataskaitas.

Užsakovo įsipareigojimai

 1. Laiku pateikti Vykdytojui ar jo paskirtiems atsakingiems asmenims visą reikiamą informaciją, medžiagą ir prieigas, būtinas reklamos paslaugų teikimui.
 2. Užtikrinti, kad reklamuojamos svetainės veiktų be sutrikimų.
 3. Informuoti Vykdytoją apie vykdomus pakeitimus reklamuojamų svetainių struktūroje ar turinyje (pavyzdžiui, meniu, kategorijų, vidinių puslapių pavadinimų, adresų, antraščių, aprašymų, turinio keitimas ir pan.).

Kitos sąlygos

 1. Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, reklaminės kampanijos yra kuriamos, vykdomos ir administruojamos Vykdytojui priklausančiose „agentūrinėse” reklamos tinklų paskyrose. Vykdytojas neprivalo vienašališku Užsakovo reikalavimu suteikti tiesioginės prieigos prie šių paskyrų arba perleisti sukurtų paskyrų nuosavybės teisių Užsakovui. Prieigos suteikimo ar nuosavybės teisių perleidimo sąlygos ir tvarka derinama atskiru Šalių susitarimu.

SEO paslaugų teikimo taisyklės

Bendrosios sąlygos ir reikalavimai

 1. SEO paslaugų teikimo taisyklės nustato bendrą tvarką, techninius reikalavimus bei su tuo susijusius Šalių įsipareigojimus, kuriais vadovaujantis Užsakovas užsako, o Vykdytojas teikia interneto svetainių optimizavimo paieškos sistemoms paslaugas.
 2. Šalys susitaria laikytis bendrųjų Google paieškos sistemos nustatytų interneto svetainių optimizavimo paieškai taisyklių ir reikalavimų, kurie pateikiami Google svetainėje:
  Google svetainių optimizavimo paieškai vadovas
  Google svetainių turinio kokybės vertinimo vadovas

Vykdytojo įsipareigojimai

 1. Gavus iš Užsakovo SEO paslaugų užsakymą per sutartą laiką atlikti optimizuojamos svetainės analizę ir suderinti su Užsakovu optimizavimo darbų planą (tikslus, terminus, darbų apimtis, mokesčius ir pan.).
 2. Vykdyti optimizavimo darbų planą vadovaujantis Google paieškos sistemos nustatytomis svetainių optimizavimo taisyklėmis, reikalavimais ir geriausios praktikos patarimais, visapusiškai siekti nustatytų tikslų.
 3. Kalendorinio mėnesio pabaigoje pateikti Užsakovui optimizavimo rezultatų ataskaitas.

Užsakovo įsipareigojimai

 1. Laiku pateikti Vykdytojui ar jo paskirtiems atsakingiems asmenims visą reikiamą informaciją, medžiagą ir prieigas, būtinas optimizavimo paslaugų teikimui.
 2. Užtikrinti, kad optimizuojamos svetainės veiktų be sutrikimų.
 3. Užtikrinti, kad Užsakovo paskirti atsakingi asmenys vykdytų jiems pavestas Užduotis laiku.
 4. Savarankiškai neatlikinėti su Vykdytoju nesuderintų pakeitimų optimizuojamų struktūroje ar turinyje (pavyzdžiui, meniu, kategorijų, vidinių puslapių pavadinimų, adresų, antraščių, aprašymų, turinio keitimas ir pan.).

Techniniai reikalavimai optimizuojamos svetainės turinio valdymo sistemai

 1. Šalys susitaria, kad kokybiškam optimizavimo paslaugų atlikimui optimizuojamos svetainės turinio valdymo sistema (toliau – TVS) turi atitikti šiuos minimalius funkcionalumo reikalavimus:
Funkcionalumo aprašymas Svarba
Galimybė redaguoti visų svetainės puslapių pavadinimų paieškos sistemoms (meta-title) tekstus Būtina
Galimybė redaguoti visų svetainės puslapių aprašymų paieškos sistemoms (meta-description) tekstus Būtina
Galimybė pagal poreikį redaguoti visų vidinių puslapių adresus (URL)
Keičiant vidinius adresus galimybė sukurti nukreipimus (301 Redirect) iš ankstesnio į pakeistą adresą
Svarbi
Galimybė redaguoti visų svetainės puslapių pagrindinių turinio antraščių (H1) tekstus Būtina
Galimybė redaguoti visų svetainės puslapio turinio tekstus Būtina
Galimybė pagal poreikį redaguoti visų svetainėje skelbiamų grafinių elementų informaciją (failų pavadinimus, aprašymus) Svarbi
Galimybė sukurti ir periodiškai atnaujinti visų svetainės indeksuojamų puslapių indekso (sitemap) failą Svarbi

SEO optimizavimo darbų aprašas

Vidiniai SEO optimizavimo darbai

Apibūdinimas Vykdytojo atliekami darbai Užsakovo atliekami darbai
Visais atvejais Pagal TVS galimybes*
Struktūros – vidinių puslapių analizė
 • Struktūros ir vidinių puslapių analizė
 • Svetainės struktūros – vidinių puslapių duomenų failo sukūrimas
Raktinių žodžių analizė, atranka, susiejimas su vidiniais puslapiais
 • Raktinių žodžių analizė ir nustatymas su Google KeyWord Planner įrankiu
 • Raktinių žodžių susiejimas su tinkamais vidiniais puslapiais
 • Raktinių žodžių informacijos pateikimas duomenų faile
Papildomų vidinių puslapių sukūrimas (pagal poreikį)
 • Raktinių žodžių, neturinčių tinkamo vidinio puslapio, nustatymas
 • Rekomendacijų naujų vidinių puslapių sukūrimui pateikimas
 • Naujų vidinių puslapių sukūrimas
 • Bazinio turinio sukūrimas naujiems vidiniams puslapiams
Puslapių SEO aprašymai (title, meta-description)
 • Sukuriami title ir meta-description tekstai visiems vidiniams puslapiams
 • SEO informacijos pateikimas duomenų faile
 • SEO informacijos suvedimas TVS
Struktūros optimizavimas
 • Peržiūrima vidinių puslapių adresų struktūra ir jų atitikimas susietoms raktinėms frazėms
 • Rekomendacijų struktūros – vidinių adresų pakeitimams pateikimas
 • Struktūros, vidinių puslapių adresų pakeitimų atlikimas TVS
 • Nukreipimų iš senų į naujus adresus sukūrimas TVS
Migravimas (optimizuojant atnaujinamą svetainę)
 • Senos ir naujos svetainės struktūros sulyginimas, senų ir naujų vidinių puslapių adresų susiejimas
 • Nukreipimų iš senų į naujus adresus sukūrimas TVS
Turinio optimizavimas
 • Peržiūrimas vidinių puslapių turinys ir jo atitikimas susietoms raktinėms frazėms
 • Rekomendacijų turinio pakeitimams pateikimas
 • Turinio pakeitimų atlikimas TVS
Grafinių elementų optimizavimas
 • Peržiūrimi vidiniuose puslapiuose naudojami grafiniai elementai (nuotraukos) ir jų atitikimas susietoms raktinėms frazėms
 • Rekomendacijų grafinių elementų pakeitimams pateikimas
 • Grafinių elementų pakeitimų atlikimas TVS
Svetainės kodo ir krovimosi greičio optimizavimas
 • Rekomendacijų svetainės kodo ir krovimosi greičio optimizavimui pagal Google Page Speed įrankį pateikimas
 • Google Page Speed rekomenduojamų pakeitimų atlikimas svetainės kode
Svetainės optimizavimas mobiliems įrenginiams
 • Rekomendacijų svetainės optimizavimui mobiliems įrenginiams pagal Google Mobile Friendly Test įrankį pateikimas
 • Google Mobile Friendly Test rekomenduojamų pakeitimų atlikimas svetainės kode
Struktūrinių duomenų (Schema.org, Microformats) optimizavimas
 • Rekomendacijų struktūrinių duomenų atvaizdavimui svetainėje pateikimas
 • Struktūrinių duomenų papildymas svetainės kode
Svetainės indeksuojamų puslapių paieškos sistemoms failo (sitemap) sukūrimas
 • Rekomendacijų Sitemap failo sukūrimui pateikimas
 • Sitemap failo sukūrimas TVS
Google Analytics paskyra
 • Paskyros sukūrimas (jeigu nesukurta)
 • Reikiamų paskyros nuostatų derinimas
 • Reikiamų stebėjimo įvykių (Goals) sukūrimas
 • Google Analytics kodo įjungimas TVS
Google Search Console paskyra
 • Paskyros sukūrimas (jeigu nesukurta)
 • Reikiamų paskyros nuostatų derinimas
 • Sitemap failo užregistravimas
 • Susiejimas su Google Analytics paskyra

Išoriniai SEO optimizavimo darbai

Apibūdinimas Vykdytojo atliekami darbai
Atgalinių nuorodų (backlinks) analizė
 • Atgalinių nuorodų (backlinks) į svetainę analizė, kenksmingų nuorodų nustatymas
 • Kenksmingų nuorodų šalinimas iš Google registro
Tikslinių atgalinių nuorodų kūrimas
 • Tikslinių SEO straipsnių su susietais raktiniais žodžiais ir atgalinėmis nuorodomis į svetainę kūrimas ir publikavimas
 • Statinių nuorodų su susietais raktiniais žodžiais kūrimas ir publikavimas

SEO priežiūros darbai

Apibūdinimas Vykdytojo atliekami darbai
Periodinė (mėnesinė) svetainės techninių klaidų analizė – ataskaita
 • Neveikiančių vidinių nuorodų nustatymas ir koregavimas
 • Kenksmingų išorinių nuorodų nustatymas ir šalinimas
 • SEO trūkumų nustatymas ir koregavimas
Periodinė (mėnesinė) nustatytų raktinių žodžių pozicijų analizė – ataskaita
 • Nustatytų raktinių žodžių pozicijų Google natūraliuose paieškos rezultatų puslapiuose pozicijų ataskaita, nurodant pokyčius ir palyginimą su konkuruojančiomis svetainėmis
Periodinė (mėnesinė) lankomumo srautų analizė – ataskaita
 • Natūralaus paieškos srauto į svetainę ataskaita, nurodant pokyčius
SEO rekomendacijos – konsultacijos
 • Rekomendacijų / konsultacijų, susijusių su svetainės optimizavimu teikimas

Kitos sąlygos

 1. Šalys susitaria, kad optimizuojamos svetainės puslapių raktinių paieškos frazių pozicijos natūraliuose paieškos sistemų paieškos rezultatuose bus vertinamos pagal Vykdytojo naudojamos „WEB CEO“ sistemos duomenis, o lankytojų srautas iš natūralių paieškos sistemų paieškos rezultatų – pagal „Google Analytics“ sistemos duomenis.
 2. Už optimizavimo darbus, kurių negali atlikti Vykdytojas dėl optimizuojamos svetainės turinio valdymo, prieigos prie jos apribojimo ar kitų, nuo Vykdytojo nepriklausomų priežasčių, yra atsakingas Užsakovas. Tokiems darbams atlikti Vykdytojas suformuluoja technines užduotis Užsakovo paskirtiems atsakingiems asmenims ir konsultuoja juos dėl šių užduočių atlikimo.
 3. Vykdytojas neatsako už pilną ar dalinį nustatytų tikslų neįvykdymą, jeigu:
  – Užsakovas neužtikrino reikalingo TVS funkcionalumo ir (arba) laiku nesuteikė reikalingų prieigų;
  – Užsakovas neužtikrino kokybiško optimizuojamos svetainės veikimo;
  – Užsakovas ar jo paskirti atsakingi asmenys neatliko, netinkamai atliko arba vėlavo atlikti jiems priskirtus optimizavimo darbus;
  – Užsakovas atliko su Vykdytoju nesuderintus esminius pakeitimus optimizuojamos svetainės struktūroje ar turinyje;
  – Vykdant optimizavimo darbus tapo žinoma, kad optimizuojamos svetainės kodas buvo ar tapo infekuotas (Malware) dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės;
  – Vykdant optimizavimo darbus tapo žinoma apie esminius paieškos sistemų interneto svetainių indeksavimo ir (arba) natūralių paieškos rezultatų pateikimo algoritmų pasikeitimus, apie kuriuos iš anksto iki optimizavimo darbų pradžios Vykdytojas negalėjo būti informuotas.

Socialinių paskyrų administravimo paslaugų teikimo taisyklės

Bendrosios sąlygos ir reikalavimai

 1. Socialinių paskyrų administravimo paslaugų teikimo taisyklės nustato bendrą tvarką, techninius reikalavimus bei su tuo susijusius Šalių įsipareigojimus, kuriais vadovaujantis Užsakovas užsako, o Vykdytojas teikia Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest bei kitų socialinių tinklų paskyrų administravimo paslaugas.
 2. Šalys susitaria laikytis bendrųjų socialiniuų tinklų nustatytų taisyklių ir reikalavimų, kurie pateikiami šių socialinių tinklų svetainėse:
  Facebook socialinio tinklo taisyklės
  Instagram socialinio tinklo taisyklės
  LinkedIn socialinio tinklo taisyklės
  Pinterest socialinio tinklo taisyklės

Vykdytojo įsipareigojimai

 1. Gavus iš Užsakovo socialinio tinklo paskyros administravimo paslaugų užsakymą per sutartą laiką sukurti ir su Užsakovu suderinti komunikacijos bei administravimo planą bei skelbiamų pranešimų turinį (tikslus, terminus, biudžetus, auditorijas, pranešimų pavyzdžius, nukreipimų puslapius ir pan.).
 2. Vykdyti komunikacijos ir administravimo planą vadovaujantis socialinių tinklų nustatytomis taisyklėmis, reikalavimais ir geriausios praktikos patarimais, visapusiškai siekti nustatytų tikslų bei maksimalių kokybės ir našumo rodiklių.
 3. Kalendorinio mėnesio pabaigoje ar vykdomų trumpalaikių reklaminių kampanijų pabaigoje pateikti Užsakovui reklaminių kampanijų ataskaitas.

Užsakovo įsipareigojimai

 1. Laiku pateikti Vykdytojui ar jo paskirtiems atsakingiems asmenims visą reikiamą informaciją, medžiagą ir prieigas, būtinas socialinių paskyrų administravimo paslaugų teikimui.
 2. Informuoti Vykdytoją apie savarankiškai vykdomus pakeitimus administruojamų paskyrų informacijoje.

Kitos sąlygos

 1. Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, reklaminės kampanijos yra kuriamos, vykdomos ir administruojamos Vykdytojui priklausančiose „agentūrinėse” socialinių tinklų paskyrose. Vykdytojas neprivalo vienašališku Užsakovo reikalavimu suteikti tiesioginės prieigos prie šių paskyrų arba perleisti sukurtų paskyrų nuosavybės teisių Užsakovui. Prieigos suteikimo ar nuosavybės teisių perleidimo sąlygos ir tvarka derinama atskiru Šalių susitarimu.

Interneto svetainių kūrimo paslaugų taisyklės

Informacija ruošiama…

l

Susisiekite su mumis

Maloniai prašome užpildyti ir išsiųsti
pateiktą paslaugų paklausimo formą.

Kuo išsamesnę informaciją pateiksite Jūs,
tuo tikslesnį pasiūlymą pateiksime mes!

Nurodykite savo vardą ir pavardę
Nurodykite savo el. pašto adresą
Nurodykite savo telefono numerį
Nurodykite savo įmonės pavadinimą
Nurodykite savo pareigas įmonėje
Pažymėkite patogiausia susisiekimo būdą
Pažymėkite dominančias paslaugas
Įrašykite savo pranešimo tekstą